Hjem > Generalforsamlinger > Indkaldelser 2018 > Referater 2017

Referater 2017

 

REFERAT

Grundejerforeningen Hyldebo ordinær og ekstraordinær generalforsamling
Lørdag den 22. april 2017 kl. 10.00 i Odden forsamlingshus.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Carsten Suhr Jacobsen, Hyldebo Strandvej 20 vælges.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
En beboer gør dog opmærksom på at både hun og en nabo ikke har modtaget indkaldelsen via mail og det aftales at email-listen opdateres.

2. Beretning.
Formanden, Erik Johansen oplæser beretningen for 2016/17 – denne vedlægges referatet.
Næste års generalforsamling er fastsat til den 21. april 2018 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus.
Formandens beretning godkendes uden kommentarer.

3. Regnskab.
Kassereren Knud Rasmussen fremlægger regnskabet som er udsendt på forhånd.
Regnskabet godkendes efter få spørgsmål fra salen.

4. Indkomne forslag
• Grundejers forslag om ændring af lovene.
Freddy Hansen, Fyrrekrogen 10 har stillet forslaget pga megen musikstøj fra en nabo.
Anne Rasmussen, Elmekrogen foreslår at flere grundejere klager da det hurtigt kan opfattes som nabochikane.
Formanden mener det er ok at henstille vedr. daglig støj men understreger at støj vedr. runde fødselsdage og lign. er ok – disse arrangementer skal dog adviseres hos nærmeste naboer.
Jan, Hyldebo Strandvej 10 mener at problemet er det samme ift. græsslåning. Dette skal dog indsendes som nyt forslag.
Der stemmes om forslaget: ja stemmer = 29, nej stemmer = 4, stemmer ikke = 9
Forslaget sendes videre til den ekstraordinære generalforsamling.

5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
Bestyrelsen modtager ikke honorar og dette fortsætter uændret.

6. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år (uændret
kr. 1.500,00)
Pkt. blev godkendt efter en kort debat i salen.

7. Valg af kasserer.
• På valg: Knud Rasmussen (ikke villig til genvalg)
Niels Bülow vælges som ny kasserer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.
Eva Mason (ikke villig til genvalg)
Niels Bülow (nu valgt som kasserer)
Carsten Suhr Jacobsen, Hyldebo Strandvej 20 vælges som nyt bestyrelsesmedlem
Knud Engholm Petersen, Lærkekrogen 9 vælges som nyt bestyrelsesmedlem
Sanne Wittenburg, suppleant, (villig til genvalg) genvælges
Michael Jakobsen, suppleant, (villig til genvalg) genvælges

9. Valg af bilagskontrollanter og suppleant.
Peter Bahnson (ikke villig til genvalg)
Einar Gjaldbæk Petersen, Hyldebo Strandvej 16 vælges til bilagskontrollant suppleant
Freddy Jensen (villig til genvalg) genvælges til bilagskontrollant
Henrik Basse, (villig til genvalg) vælges til bilagskontrollant

10. Evt.
Freddy Hansen, Fyrrekrogen 10, tlf 5172 3686 gør opmærksom på at han har et letvægts kloak dæksel liggende til afhentning hvis nogen er interesseret.
Henrik Basse foreslår vedr. Kystsikring, at man trækker stenene helt op - ud for Hyldebo Strandvej 14 og 16 for at beskytte både stenene og vejen og undgå at de helt skyller væk.
Forslaget tages videre til bestyrelsen.

Generalforsamlingen afsluttes kl. 10.55.
Et kvarteres pause inden den ekstraordinære generalforsamling.Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
Carsten Suhr Jacobsen vælges.

2. Forslag til ændring af lovene
Forslag fra Freddy Hansen vedr. nabostøj.
Ja stemmer = 31, nej stemmer = 4, stemmer ikke = 9
Forslaget er vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling afsluttes kl. 11.15 og dirigenten takker for god ro og orden.

Referent: Sanne Wittenburg