Hjem > Gamle Love > Generalforsamlinger > Beretning 2017

Beretning 2017

 

 

Bestyrelsens beretning for 2016

2016 har været et begivenhedsrigt år for Hyldebo Grundejerforening og ikke mindst
for den siddende bestyrelse.
Den 1. September startede retableringsarbejdet med Hyldebo Strandvej.
De berørte strandgrundejere støttede projektet og etablerede nye indkørsler. Der
blev tilført jord, så vejen blev hævet 1 meter ud over hvad kommunen krævede.
Vejen og skrænterne ned til stranden stod færdig omkring 1. December.

Bestyrelsen havde lavet en ansøgning, og vi var så heldige at modtage et tilskud på
kr. 30.000 fra Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere.
Beløbet blev brugt til at indkøbe og opstille 2 bord/bænke sæt på stranden, så det
igen blev muligt at sidde og nyde stranden og solnedgangen. De 2 sæt blev opsat i
begge ender af vort strandstykke. I den sydlige ende på den sidst rest af foreningens
matrikel ved stranden, og i den nordlige ende har Niels Bülow afgivet jord til det
andet sæt, lige bag den eksisterende bænk.

Alt i alt – havde vi fået en fin vej og gode faciliteter. Men glæden varede kun kort.

Den 26. December 2016 kom stormen URD forbi. Urd hører til blandt de kraftigere
storme, der har ramt Danmark i de seneste år.

Som bekendt er Hyldebo Strandvej igen i en sørgelig forfatning, og det ene
bænksæt skyllede næsten i havet igen.

Bestyrelsen havde i samråd med vores entreprenør iværksat arbejdet med
kystsikringen og Hyldebo Strandvej, så vi på en række punkter havde lavet en bedre
løsning, end den kommunen forlangte i vejsyns- kendelsen af 7.1.2016, der som
bekendt blev anket til Vejdirektoratet, men siden stadfæstet.

Desværre betød forbedringerne også yderligere udgifter, men det mente bestyrelsen
var nødvendigt for at få den bedst opnåelige løsning. Det betød også, at bestyrelsen
accepterede at bruge penge af næste års budget.

Desværre holdt vejen ikke, da URD kom forbi, og det betyder at vores kasserer vil
fremlægge et regnskab, der udviser et klækkeligt underskud, men som også viser en
negativ egenkapital på ca. 75.000 kr. Dette underskud er finansieret af vores
entreprenør og forfalder ca. 1. Juni 2017.

Bestyrelsen skal beklage denne uheldige udvikling, men vi forventer at foreningens
økonomi er i balance ved udgangen af 2017.
Den 6. Januar 2017 havde bestyrelsen et møde med Odsherred Kommune.
Konklusionen blev:
At en omlægning af vejtracet vil være ønskeligt af hensyn til sikringen af det
fremtidige vejanlæg samt de hermed forbundne omkostninger.
Odsherred Kommune vil undersøge hvorvidt kommunen i givet fald bør påbyde en
omlægning af det eksisterende vejudlæg j. f. privatvejs-lovens § 26, stk. 2.

Efterfølgende er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af bestyrelsen og
strandgrundejerne. Og de arbejder p.t. på flere løsningsmodeller, som senere vil
blive forelagt foreningen.
Bestyrelsen har overfor strandgrundejerne fremført, at foreningens
midler er stærkt begrænsede, hvorfor foreningens deltagelse i projektet ud fra et
økonomisk perspektiv – er nærmest ikke eksisterende.

Kystsikringen
Bestyrelsen vil fremadrettet – når spørgsmålet om vejen – har fundet en løsning,
forestå mindre vedligeholdelse af den eksisterende kystsikring i det omfang
foreningens økonomi tillader det.

Vejene har det rimelig godt. Hyldebo Strandvej har nu en del huller, så den skal
have en omgang vedligeholdelse og vi forventer atter i år at salte den.
Hvis der er medlemmer, der ser vejskader forårsaget af lastbiler eller maskiner,
bedes de fortælle bestyrelsen, hvor det er sket, og om muligt, hvem der har
forårsaget skaden. Vi vil derefter forsøge at få skadevolderen til at betale for
reparationen.
Grundejerne skal huske at beskære beplantningen ud mod vejene, således at også
større køretøjer, brandvæsen og renovation kan passere, en nærmere beskrivelse af
kravene findes i den grønne folder fra kommunen.

Drænet fungerer udmærket.
Hvis det skulle vise sig nødvendigt at skylle det igennem i løbet af foråret, vil vi gøre
det.
Hvis den røde lampe på pumpestationen lyser, vil vi gerne have, at man ringer til
elektrikeren, hvis nummer findes på pumpestationen, han skal dog ikke komme ud i
weekenden.
Hvis der er grundejere, der ønsker at lægge dræn på egen grund, skal de huske, at
tilslutning til fællesdrænet skal udføres af en autoriseret kloakmester og
grundejerforeningen skal tilsendes en ”attest” fra kloakmesteren. Husk desuden at
overholde reglerne for drænets afstand til sivebrønd, skel m.m.

Grøften holder stadig bestyrelsen beskæftiget
Urd har ødelagt udløbet, men Kragøre har indvilget i at betale halvdelen af
omkostningerne til en genopretning af udløbet. Vi er stadig i dialog med Kragøre om
hvem der i fremtiden står for vedligeholdelse af grøften.

Højvandsdiget ved Søgården og Sejer Strande har virket efter hensigten under
vinterens storme og kystsikringen kræver kun en mindre vedligeholdelse, der kan
klares inden for den økonomi, der er planlagt for året. Så ingen ekstraopkrævning.
Diget er sunket, og vil her i foråret få tilført muld og sået nyt græs, så det får den
rigtige højde. Det betyder, at der formentlig ikke bliver råd til ralfodring.

Renovation, storskrald og grenaffald ligger i øvrigt i kommunalt regi, så det kan
man læse nærmere om i den grønne folder (og i landliggeren).
Regnskabet vil Knud vende tilbage til, så det vil jeg ikke kommentere.

Metaldetektor
Jeg vil minde om, at foreningen har en metaldetektor, som jo gør det lettere at finde
skelpælene. Den er til udlån til medlemmer mod behørig kvittering.

Udsendelse af referat
Bestyrelsen har jo besluttet, at vi udsender generalforsamlingsreferater og anden
aktuel information som e-mail, til de medlemmer hvis e-mail adresse, vi har.
Dette kræver naturligvis, at vi har medlemmernes e-mail adresser, så de der er
interesserede, bedes sende deres e-mail adresser til formanden.

Hjemmeside
Foreningen har en hjemmeside på: www.sjaellandsodde.dk/Hyldebo. Vi opdaterer
den med relevant information, efterhånden som informationen foreligger.

Tømning af septiktanke sker for sommerhusejerne hvert 3. år. Det skete sidst i
2014, så der er tømning her i 2017. Vær opmærksom på reglerne for dæksler. I dag
må de højst veje 25 kg.
Mere om dette kan findes på www.odsherredforsyning.dk. Husk også at beskære så
slamsugeren kan komme frem på vejen og man kan få adgang til septiktanken.

Kommunens kloakeringsaktiviteter
Kommunen genoptager kloakeringen i 2017.
Planerne for kloakering fastslår nu, at vores område bliver kloakeret i perioden
2026 - 2042, dvs. der er endnu ikke nogen konkrete planer.

Vandværket har installeret et RO-anlæg dvs. et anlæg, der ved hjælp af omvendt osmose kan rense vores eget råvand for salte. Anlægget blev installeret begyndende i juni 2016 og begyndte at levere vand ved årsskiftet 2016 - 2017.
Det betyder, at det vand vi får nu:
• Er blødere.
Hårdheden er nu 8, mod tidligere 18 så opvask og vask kræver mindre vaskemiddel
• Indeholder færre salte.
Vi har tidligere været tæt på grænsen af det tilladte, nu ligger vi fint kvalitetsmæssigt
• Er billigere for vandværket
Tidligere købte vandværket vand fra Ebbeløkke vandværk, en tilførsel der i de
forløbne år har været såvel dyr som problematisk.
• Er finansieret uden optagelse af lån
Vandværket har kontrolleret vandet for Glyphosat, dvs. giftstoffet i Roundup, og kan fortælle, at der ikke er Glyphosat i vores grundvand

Fibernet
Fibia er ved at undersøge om der er tilslutning fra sommerhusgrundejer-ne til at
etablere fibernet på Odden. Vi har i årets løb skrevet til jer om det, dels på
hjemmesiden og dels ved direkte mail. I kan se tilbuddet på vores hjemmeside.

Foreningens vedtægter
Hvis der er nogen, der mangler foreningens vedtægter, kan de hentes på
hjemmesiden eller fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Generalforsamlingen i 2018 bliver den 21. April

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for samarbejdet i det
forløbne år. Et år der ikke på nogen måder har været nemt. Jeg håber,
generalforsamlingen bakker op om bestyrelsen, så vi kan forsætte vores arbejde